Muut palvelut

Työnohjauksen päämäärä on tukea työssä jaksamista sekä työn kehittämistä. Työn-ohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemus-ten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä. Työnohjauksessa hyödynnetään laaja-alaisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian keskeisiä periaatteita ja menetelmiä. Työnohjaus räätälöidään aina yksilöllisesti, niin että se vastaa parhaalla mahdollisel-la tavalla työnohjattavien tarpeita. Työnohjaustapaamiset toteutuvat pääsääntöi-sesti kerran kuukaudessa ja työnohjauksen kesto määritellään yksilöllisesti. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa Terapiapalveluiden tiloissa tai työnohjattavien työpaikalla.

Terapiapalvelut tarjoaa tilauksesta erilaisia koulutuksia sekä ryhmämuotoista psykososiaalista kuntoutusta.

Koulutuspalvelut ovat räätälöityjä palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-tilaisille. Koulutukset sisältävät aina sekä teoria-, että menetelmäkoulutusta. Koulutus tarjoaa työvälineitä käytännön asiakastyöhön. Koulutus sisältää aina käytännön harjoituksia menetelmien käyttöönoton vahvistamiseksi. Koulutukseen osallistujat saavat aina koulutuksesta materiaalin, joka on suoraan hyödynnettävissä asiakas-työhön. Esimerkki koulutuksesta: Motivointityö ja asiakkaan muutosmotivaation vahvistaminen.

Ryhmämuotoinen psykososiaalinen kuntoutus on lyhytkestoista ja käsiteltävään ongelmaan rajattua terapeuttista kuntoutusta. Ryhmämuotoista kuntoutusta voidaan järjestää ostopalveluna esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden asiakkaille. Ryhmämuotoinen kuntoutus toteutuu kerran viikossa ennalta sovitun ajanjakson. Ryhmään liitetään aina kotitehtävät ryhmäistuntojen välille. Esimerkki ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta: Elämän suunta eli hyvinvointini ja tavoitteeni.